Dnes » 22 / 9
Zajtra » 19 / 9
Pozajtra » 21 / 9
utorok 18. júna 2024 - Meniny má Vratislav(a)

Projekt bezpečný prístav

O projekte

Vďaka dotácii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky rekonštruujeme budovu bývalej evanjelickej školy v Beckove, kde plánujeme poskytovať pobytovú sociálnu službu v špecializovanom zariadení pre 6 ľudí s diagnózou autizmus.

Predmet projektu

Predmetom projektu v rámci hlavnej aktivity bude Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze a jej materiálno-technické vybavenie. Vlastníkom stavebného objektu ako aj parcely je Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi AV na Slovensku, s ktorým Občianske združenie AUTIS, podpísalo nájomnú zmluvu a získalo súhlas s rekonštrukciou priestorov. Rekonštrukciou už jestvujúcej budovy získame priestory Špecializovaného zariadenia pre autistov pre pobytovú formu 6 detí s bezbariérovým prístupom a výťahom do podkrovia. Materiálno- technickým vybavením získame interiérové vybavenie , zariadenia a techniku potrebné k základnej starostlivosti o klienta.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:

- vytvorenie vhodných priestorových podmienok (vhodného fyzického prostredia) pre poskytovanie sociálnych služieb a zabezpečovanie výkonu SPOaSK v zariadení, ktoré je v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzenom spoločenstve organizačne a kultúrne čo najviac podobnom bežnej rodine.
- zabezpečovať v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine( v zariadeniach plne integrovaných v komunite, vylučujúcich segregáciu a izoláciu) plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí.
- umožniť nezávislý individuálny život za predpokladu posilnenia fungovania a variability komunitných služieb a rôznych preventívnych opatrení zo strany OP ĽZ.
- prevádzkovať zariadenie s nízkou kapacitou (zariadenia komunitnej starostlivosti).

Merateľné ukazovatele:

P0070 Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb 6
P0072 Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately 0
P0387 Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore 1
P0332 Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 0
P0764 Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci
samostatne vykonávaných odborných činnostiach 0
P0374 Počet renovovaných verejných budov 1
P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov 237,63 m2
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 7,58 t ekviv CO2
P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách 40 167,54 kWh/rok